طعم بيادماندنی


از عوارض خراب شدن فن کویل ها در زمان برف و بوران!!

ترجیح می دهم تابستان بمیرم، زمستان برای مردن خیلی سرده...


مانا