طعم بيادماندنی


هدیه دلتنگی

شایا نقاشی اش را بهم میده و میگه: این مال تو و ددی و آنیتا. بزرگ  که شدم و رفتم ژاپن زندگی کنم ، هر وقت دلتون برام تنگ شد این نقاشی را نگاه کنید!


مانا