طعم بيادماندنی


خوام با تشدید روی خ

چیزهایی که آنیتا این روزها بیشتر می خواهد:

سر جای شایا خوام= می خوام در ماشین روی کار سیت شایا بشینم!

سر کار ددی خوام = می خواهم بروم شرکت بابام!!

ژیلا خوام= می خواهم با مامان بزرگم تلفنی صحبت کنم!

سوار خوام= می خواهم سوار دوچرخه ام شوم!!

تخم خوام= می خواهم تخم مرغ های پن کیک را هم بزنم!!

گوگولی خوام= آهنگ دسا بالا گوگولی آرش را برای من بگذارید!!!


مانا