طعم بيادماندنی


نمی آید!!

نمی آید...

نمی آید...

...

نوشتنم را می گویم!

قهر کرده و رفته...


مانا