طعم بيادماندنی


سیستم آموزشی!

برای شایا توضیح می دهم: بعد از پیش دبستانی ، میریم دبستان که پنج کلاس داره.اول، دوم، سوم ، چهارم و پنجم.بعد از دبستان میریم راهنمایی که سه تا کلاس داره. بعد از "راهنمایی "می دونی کجا میریم؟ 

شایا: رانندگی!


مانا