طعم بيادماندنی


از عجایب!

- گوجه سبز کیلیویی بیست و دو هزار تومان نخورده بودیم، که خوردیم!!!

- شایا و آنیتا  با هم دست به یکی می کنند بر علیه من! امروز شایا به آنیتا در حالیکه به من اشاره می کرد می گفت: بزاریمش سر کار؟!!!

 


مانا