طعم بيادماندنی


بعضی بچه ها!

چند روز پیش زنگ آیفون خونه را زدند.صورت کپلی پسر 9-10 ساله همسایه تمام مانیتورآیفون را پوشانده بود.فهمیدم زنگ ما را اشتباه زده.اومدم گوشی را بر دارم بهش بگم، که منو با مامانش  اشتباه گرفت و بی هیچ مقدمه ای گفت: یه هزاری رد کن تو آسانسور بینیم!!!

پ.ن:این وبلاگ بریم بازی را که خانم شین برای تمام مامانا و بچه ها راه انداخته حتما سر بزنین.

 

 


مانا