طعم بيادماندنی


توقع

 

شنیده ام که وقتی احساس خوشبختی می کنیم که از هیچ کس، باز هم می گویم از هیچ کس انتظاری نداشته باشیم. کار خیلی سختیه...

 

وقتی از کسی انتظاری نداشته باشم اگر خواسته ام برآورده نشود ناراحت نمیشوم.از کسی دلخور نمیشوم.یاد میگیرم خیلی از کارهامو که بقیه برام انجام می دادن،خودم هم می تونم انجام بدم و در نهایت احساسم راجع به خودم و دیگران بهتر میشه.

دارم سعی خودمو می کنم.


مانا