طعم بيادماندنی


خاطرات يک لحظه

چگونه می تونم یک لحظه را ابدی کنم؟

یک نگاه را. یک حس را.

تو بزرگ میشوی و فراموش می کنی.  برای من فقط خاطره ها می مانند.   خاطره ای ازلبانت.از مژه هایت.از لبخندت.از دستانت که دور گردنم حلقه می شوند.

تو بزرگ میشوی و فراموش می کنی. من هر روز به خودم می گویم: مبادا که فراموش کنی.

 

 

پ.ن: پارسال همین موقع پاهاش به اندازه نصف کف دست بود.


مانا