طعم بيادماندنی


بازی و زندگی

مهمترین بحث کلاس بازی و اندیشه* به نظر من این بود که ما بچه هامون را شاد بار بیاریم و شادی را به آنها یاد بدهیم.

بزرگترین آرزوی هر بچه ای( بعد از برآورده شدن نیاز های اولیه اش مانند خوردن و خوابیدن) شادی مادر و پدرش است و این ما هستیم که باید این آرزوی بچه را برآورده کنیم.

برای بچه ها بازی چیزی جدا از زندگیشون نیست.آنها مثل ما فکر نمی کنند که بازی بخشی از زندگی است.برای بچه ها زندگی یعنی بازی و بازی کردن به معنای زندگی کردن است.

بازی ها بر دونوع هستند: بازی سازنده و بازی مخرب

بازی سازنده به کودک احساس خوشایند میده  و بازی مخرب به کودک احساس خوشایند نمیده

و چون برای بچه ها زندگی و بازی یکی است آنها تمام اتفاقات روزانه را بازی می بینند.و این مسئولیت پدر و مادر است که دقت کنند که زندگی آنها با بازیهای سازنده پر شود.

هر نوع بازی مخرب در روح کودک حک میشود و اثرات نابجای خود را باقی میگذارد.این نوع بازیها از دعوای پدر و مادر گرفته تا قر زدن و اعتراض و ناراحتی و عصبانیت و ...حکم بازهای مخرب را دارند و ای کاش ما پدر و مادرها با بازیهای سازنده ، بتوانیم فرهنگ شادی را به نسل بعد منتقل کنیم.

 

*برداشتی آزاد از سخنان محمود سلطانی مدرس بازی و اندیشه


مانا