طعم بيادماندنی


حرکت از وابستگی به همبستگي

مراحل حرکت کودک از وابستگی به پدر و مادر تا رسیدن به مرحله همبستگی به نقل از دکتر هولاکویی:

1- مرحله همزیستی یا یکی بودن: که از دوران بارداری شروع میشود و در چند ماه اول تولد کودک ادامه دارد.کودک خودش را از جهان طبیعت و مادر جدا نمی داند.بطور مثال فرق دست خود و دست اسباب بازی یا دست مادر را نمی داند

2- مرحله چسبندگی: که در حدود یک سالگی کودک است . و اوج آن از شش ماهگی تا هجده ماهگی است.و در این مدت کودک از اضطراب جدایی رنج میبرد و بهتر است مادر تمام مدت در کنار فرزند باشد

3- مرحله اعتیاد یا addiction: این مرحله عموما در حدود 3 سالگی کودک رخ می دهد .کودک 3 ساله ممکن است 2 ساعت مشغول کاری باشد و سراغی از مادرش نگیردولی بعد از آن مانند یک فرد معتاد که وقت موادش رسیده به دنبال مادر میگردد و بدون او نمی تواند سر کند

4- مرحله عادت : کودک در حدود 5 سالگی وارد این مرحله میشود و ترجیح می دهد با عزیزانش باشد.

5- مرحله وابستگی: کودک در 8 سالگی وارد این مرحله میشود.کودک در این سن میتواند فکر کند و مسائل را حل کند و به خاطر همین قدرت تفکر می داند که احتیاجاتش را(فیزیکی و روانی) به تنهایی نمی تواند برآورده سازد.بنابراین به عزیزانش می چسبد. متاسفانه 90 درصد مردم دنیا در این مرحله مانده اند.

6- مرحله جدایی و رهایی: که بین 8 تا 12 سالگی اتفاق می افتد.در این مدت کودک باید گاهی از پدر و مادر جدا شود تا درک کند که بدون آنها نیز زنده و خوب و خوش است.تا از لحاظ روانی موجودی مستقل و آزاد باشد.مثلا گاهی یک شب در منزل نزدیکان بخوابد و یا در بعضی از کشورها در این دوران اردوهای 4 روزه برای کودکان تشکیل میشود تا از والدین جدا شوند.در 12 سالگی بند ناف روانی کودک از والدین باید بریده شود.

7- مرحله استقلال و آزادی: که در حدود 18 سالگی رخ می دهد.در این مرحله انسان به خود کفایی میرسد یعنی به مرحله ای که می داند از عهده نیاز های فیزیکی و روانی خود بر میاید

8- مرحله همبستگی: بین 18 تا 22 سالگی به همبستگی میرسیم.یعنی عشق واقعی بین کسانی که از مرحله استقلال و آزادی گذشته اند و به کسی محتاج نیستند.

 


مانا