طعم بيادماندنی


مسئوليت

این عکس دست شایا بعد از یک رنگ بازی هیجانی با من و پدرش است ، که بابای شایا آن را در فتوبلاگش گذاشته بود. این عکس برای من یاد آور تمام لحظات خوب نقاشی خانوادگی بود.یک هیجان مشترک سه نفره  که تبدیل به تابلو قشنگی بر روی دیوار پذیرایی خانه مان شد.

امروز این عکس برای من معنی دیگری دارد.پست جدید نازی خانمی از برکلی با عنوان promise of life راجع به این عکس است. http://nazykaviani.blogspot.com/2007/07/promise-of-life.html 

هر چند که بعد از خواندن متن بسیار ذوق زده و احساساتی شدم که زن بی نظیری مانند نازی از من  اینگونه یاد کرده است بیشتر به این فکر کردم که اگر شایا ی 20 ساله این متن را بخواند آیا همین گونه فکر می کند؟

 

نازی عزیز انرژی امروز من 10 برابر روز قبل است.این عکس را چاپ می کنم و به دیوار خانه ام می زنم تا هر بار که به آن نگاه کنم به یاد آورم که این عکس نمادی از مسئولیت سنگین و در عین حال شیرین مادری ام است.

 


مانا