طعم بيادماندنی


مانا ماند

- خوشحالم که هم اسم های عجیب و معروف زیاد دارم!

 

 

- من کلاس بازی رفتم،.توی وبلاگ بازی مطلب می نویسم،هر روز از خواب که پا میشم دارم فکر می کنم که چه بازی جدیدی با شایا انجام بدم، ولی با این حال وقتی بازیهای مامانم با شایا را می بینم کیف می کنم.مامانم میتونه هر لحظه یه کاری انجام بده که شایا از خنده ریسه بره و با هر وسیله ای یک بازی مفرح برای شایا ترتیب میده.پاداششم میگیره. شایا چپ میره ، راست میره مامانمو بغل میکنه و می بوستش.


مانا