طعم بيادماندنی


مامان بوس!

امروز صبح ساعت 6 شایا چشمهایش را باز کرد، منو نگاه کرد و گفت: مامان بو (یعنی مامان بوس کن)

گفتم: کجا را بوس کنم؟ با دستش اشاره کرد به لپش.

لپش را بوسیدم.آی کیف داد.آی کیف داد...

 

بعد پشتشو کرد به من و خوابید.

 


مانا