طعم بيادماندنی


ديوارهای خانه ما

درست حدس زدین.این قسمتی از ستون و دیوار نشیمن خانه ماست!!  البته فکر نکنید که من هر بار بهش نگاه میکنم آه از نهادم درمیاد.برعکس هربار که نگاهش میکنم کیف میکنم و تازه شایا را تشویق میکنم که بازهم آثار هنری جدیدی خلق کند.

پ.ن: من دیگه از خیر پینگ کردن گذشته ام.خسته شدم اینقدر پینگ کردم و آب از آب تکان نخورد!


مانا