طعم بيادماندنی


وقتی مترجم مخصوص خراب ميکنه!

-         شایا تقریبا همه چیز میگه ولی وقتی برای کسانیکه آشنایی با حرف زدنش ندارند چیزی را تعریف میکنه من هم به عنوان مترجم باید حضور داشته باشم و دوباره حرف هایی را که زده براشون تکرار کنم! البته می دونم که برای همه بچه ها این حالت وجود داره و خیلی طبیعیه.ولی حال یک بچه را درک کنید که 4-5 تا جمله را برای کسی تعریف میکنه و بعد طرفش به جای اینکه جواب اونو بده زل میزنه به صورت مادرش تا کلمات را دوباره براش تکرار کنه.

-         گاهی شایا توی خونه صدا میزنه مانا خوشدله(خوشگله). یا ددی خوشدله.

-         با وجود اینکه من مترجم مخصوص هستم ولی خودم هم گاهی کم میارم:

شایا روی مبل نشسته بود و baby tv نگاه می کرد.به من گفت: بونن  بونن.دنبال کلمه بونن گشتم.توی تلویزیون دوتا پنگوئن بودند با یک موز بازی میکردند.با قیافه یک کاشف معروف گفتم:آهان banana موز.گفت: بونن  بونن.بازم فکر کردم.دوروبرم را گشتم .بونن یعنی چی؟ آخرش شایا ی نا امید از من گفت: کنترل  بونن. گفتم آها با کنترل صدای تلویزیون را بلند کنم؟!

-    چند روز پیش توی یک کلاس که راجع به ذهن صحبت میشد*داوطلب شدم در حالیکه جیغ میکشم از روی صندلی های شرکت کنندگان کلاس بپرم و بالای کمد انتهای کلاس بشینم!! آی کیف داد.تا حالا یک کلاس 50 نفره با یک استاد 60 ساله را از نزدیک سقف نگاه نکرده بودم!!

*کلاس هوش متعادل عاطفی مدرس محمود سلطانی

 


مانا