طعم بيادماندنی


شايا خودش شير درست!

- شایا داره تمرین میکنه کارهای مربوط به خودش را شخصا انجام بده و زمانش هم فرقی براش نداره مثلا اگر نصفه شب بلند بشه و دلش شیر بخواد ، باید بغلش کنیم ببریمش خودش شیشه شیرش را بشوره و بعد خودش  توش شیر بریزه و بعد بهم بزنه و بعد حتما خودش بره روی تخت دراز بکشه و شیر بخوره! حالا در تمام این مدت چشماش از زور خواب داره روی هم می افته، ولی اصلا قبول نداره شیشه شیرآماده را براش توی تخت ببریم.

شایا 22 ماهه که اینجوریه من نمی دانم در 10 سالگی می خواد چه کارهایی انجام بده؟! خوشبختانه این قسمتش به من نرفته .من تقریبا و تحقیقا  تا وقتی که ازدواج نکرده بودم ظرف نشسته بودم!!

 

- شرم از گناه بدتر است.چون گناه يعنی : من اشتباه كردم .در حالیكه شرم يعني من اشتباه هستم!

 

- انسان به آرزوهایش نمیرسد بلکه به هدفهایش می رسد.هدف های واقعی که زمان و مقدارش مشخص شده باشند.


مانا