طعم بيادماندنی


فيلمنامه زندگی

همه کودکان حدود 6تا 7 سالگی پیش نویس زندگی خودشون را برنامه ریزی میکنند.یعنی تصمیمات مهم زندگی ما ،در این سن پایه گذاری میشود.در این سن بچه ها تصمیم  می گیرند که به دنیا چگونه نگاه کنند.آیا مردم خوب و مهربانند و یا دشمن و نامهربانند؟ آیا می خواهم با مردم زندگی کنم و یا بر مردم و یا بی مردم؟

آیا می خواهم در زندگی نقش خاصی را بازی کنم؟ حتی نوع نگاه به زندگی و نوع انتخاب اهداف زندگی و شغل و رشته تحصیلی و نوع روابط زناشویی و رفتار با کودک و دید مذهبی و فلسفی در زندگی را در این سنین پایه گذاری میکنند.

اگر دوران کودکی سالمی داشته باشیم در آینده می توانیم چند بار این پیش نویس زندگی راکه در 6-7 سالگی تهیه شده، تغییر دهیم و با کمک عقل و آگاهی جهت مناسب را در پیش بگیریم والا آسیب دوران کودکی می تواند باعث شود که ما هنوز با تصمیماتی زندگی کنیم  که در 6و 7 سالگی برای خودمان گرفته ایم و خود نیز از این مساله نا آگاهیم!

 

 


مانا