+18

وقتی در خانه ما تلویزیون روشن باشه و برنامه ای جنگی نشان بده به شایا می گم این قسمت را نگاه نکن ، مناسب سن تو نیست.

حالا هر وقت شایا کارتون می بینه و میرسه به قسمت ماچ و بوسه توی کارتون به من میگه: مانا این قسمت را نگاه نکن، مناسب سن تو نیست!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید