لیست خوشبختي

خوشبختی یعنی قدم از قدم که برداری صدای پای پسر کوچولوتو بشنوی که داره دنبالت میاد.

خوشبختی یعنی از در که بری تو صدای جیغ خوشحالی پسرتو بشنوی.

خوشبختی یعنی وقتی پسرت نازت میکنه و با لبخند به چشمات نگاه میکنه تا قوربون صدقه اش بری.

خوشبختی یعنی شنیدن صدای قهقه اش وقتی داره با باباش بازی میکنه.

خوشبختی یعنی لجبازی یچه گانه پسرت وقتی می خواد فقط تو بهش شیر و غذا بدی.

خوشبختی یعنی وقتی موقع شیر خوردنش به چشمات نگاه می کنه و لبخند میزنه.

خوشبختی یعنی دانستن اینکه خوشبختی یه موجود کوچولو در "تو" خلاصه میشه.

...

...

  میدونم چند ساله دیگه احساساتش نسبت به من عوض میشه.دیگه دنبالم راه نمی افته.ازبیرون که بیام برام جیغ نمی کشه.دلش می خواد بیشتر تنها باشه.خوشبختیش در"من"خلاصه نمیشه.با وحود اینکه میدونم لیست خوشبختی در گذر زمان عوض میشه ولی مطمئنم از الان طولانیتر میشه.

/ 2 نظر / 7 بازدید
خانم شين

ببوسش! دقت کردی که ما چون بچه همسن داريم خيلی فرصت نمی کنيم قربون صدقه بچه های همديگه بريم؟ اهورا رو يادته؟ چقدر ذوق همه چيشو می کرديم؟ با اين حال من اينجا رو که خوندم دلم خواست شايا رو همون لحظه بغل کنم و ببوسمش. تو به جای من اين کارو بکن.

مانا

خانم شین عزیز راست ميگی.زياد وقت نداريم به بچه های همديگه برسيم ولی در عوض از هفته به هفته شون خبر داريم.تو هم سينا را از قول من محکم ببوس