پذیرش

وقتی کسی احساس می کند که از سوی شخص دیگری پذیرفته شده است، می تواند به این فکر کند که چگونه می تواند تغییر کند، چگونه می خواهد رشد کند ، چگونه می تواند به انسان متفاوتی تبدیل گردد و چگونه می تواند بر توانمندیهای خود بیفزاید.

.

.

بچه ها خیلی زود می فهمند که راهنمایی پدر و مادر در واقع نپذیرفتن کودک به آن شکلی است که هست.

.

کتاب آموزش موثر والدین – دکتر توماس گوردون

.

.

 

یاد آوری به خودم: آیا بچه هایم را همانگونه که هستند پذیرفته ام؟

/ 0 نظر / 14 بازدید